fbpx
a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Radomir S. Stanović
speaker_info

About The Speaker

Radomir S. Stanović

Radomir S. Stanković je redovni profesor na Katedri za računarstvo Elektronskog fakulteta u Nišu i naučni savetnik u Matematičkom institutu SANU u Beogradu.

Radomir S. Stanković je diplomirao na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1976., a magistrirao i doktorirao u oblasti primenjene matematike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1984. i 1986., redom. Trenutno je redovni profesor na Katedri za računarstvo Elektronskog fakulteta u Nišu i naučni savetnik u Matematičkom institutu SANU u Beogradu.
U 1997, dobio je stipendiju Kyushu insituta za tehnologiju i radio kao gostujući istraživač na Departmanu za računarske nauke i elektorniku Kyushu insituta za tehnologiju, Iizuka, Fukuoka, Japan. U 2000. dobio je Nokia Professorship nagradu od kompanije Nokia u Finskoj. Od 1999. Do 2017, radio je sa delom radnog vremena u Tampere međunarodnom centru za obradu signala pri Tampere univerzitetu za tehnologiju, Tampere, Fnska, najpre kao gostujući itrazivač, a od 2007. do 2017. kao pridruženi profesor.
Njegova istraživačka ineresovanja uključuju prekidačku teoriju, višeznačnu logiku, spektralne tehnike i obradu signala. Posebna oblast njegovog interesovanja je primena informacionih tehnologija u predstavljanju nacionalne istorijske, kulturne i tehničke baštine Srbije.